Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Publikációs etikai szabályok

 

Az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek létrehozásában szerzői, lektorai, szerkesztői, kiadója a legmagasabb szakmai, etikai és minőségi sztenderdekhez tartják magukat.

 

Valamennyi szerző kéziratának a folyóirathoz történt benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a kézirat a szerzőre és társszerzőkre nézve megfelel a legmagasabb szintű szakmai-etikai követelményeknek.

 

Etikai nyilatkozatunk a Publikációs Etikai Bizottság (COPE) által a folyóirat szerkesztők számára javasolt „Best practice” iránymutatásán alapul.

 

1.A SZERKESZTŐK KÖTELESSÉGEI

 

Fair Play

A szerkesztő mindenkor a szerző(k) fajára, nemére, szexuális irányultságra, vallására, származására, vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a kézirat szellemi tartalmát.

 

Titoktartás

A szerkesztő és a szerkesztőség a publikálásra átadott kézirattal kapcsolatban semmilyen információt sem közölhetnek a szerzőn, a lektorokon, a potenciális lektorokon, egyéb szerkesztői tanácsadókon, a kiadón kívüli más személlyel.

 

Közzététel és összeférhetetlenség

A publikálásra váró, de még meg nem jelent tanulmányt a szerző írásos engedélye nélkül nem használható fel a szerkesztő(k) saját kutatásához.

 

2.A VÉLEMÉNYEZŐK (LEKTOROK) KÖTELESSÉGEI

 

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A véleményezés segíti a szerkesztőt a szerkesztői döntésében és a szerzőt a tanulmány/ cikk javításában.

 

Gyorsaság

Bármely kiválasztott véleményezőnek (lektoroknak), amennyiben nem tartja magát alkalmasnak arra, hogy véleményezze a publikálandó kéziratot, vagy tudja, hogy az azonnali véleményezés lehetetlen, a szerkesztő felé ezt jeleznie kell és a véleményezési folyamatból kizárásra kerül.

 

Titoktartás

Valamennyi, véleményezésre beérkezett kéziratot a szerkesztőség titkos dokumentumként  kezeli. Nyilvánosságra hozatala, megosztása csak a szerkesztő felhatalmazásával lehetséges.

 

Objektivitás

A véleményezésnek objektívnak kell lennie. A szerző személyének bírálata nem helyénvaló. A véleményezőknek állításaikat érvekkel kell alátámasztania.

 

Források hivatkozása

A véleményezőnek azonosítania kell a szerzők által meg nem hivatkozott vonatkozó publikált munkákat. Valamennyi, korábban megjelentetett megfigyelést, következtetést, vagy érvelést tartalmazó megállapítást el kell látni a megfelelő hivatkozással. A véleményezőknek fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét arra, ha a vizsgált kézirat és bármely, általuk ismert, már publikált tanulmány között lényegi hasonlóság vagy átfedés van.

 


Közzététel és összeférhetetlenség

A véleményezési jogosultság során szerzett információk és ötletek bizalmasan kezelendők és személyes előnyszerzésre nem használhatók. A lektor(ok) nem véleményezhetnek olyan kéziratokat, melyek szerzőivel, a tanulmányhoz kapcsolódó cégekkel, intézményekkel bármilyen versenyből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból eredő érdekellentétben állnak.  

 

3.A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

 

Beszámolási szabály

Az eredeti kutatásról beszámoló szerzőknek a megjelenített munkáról ugyanúgy, mint a munka jelentőségéről folytatott vitákról pontosan kell beszámolniuk. A tanulmányban a mögöttes adatokat precízen kell bemutatni. Egy cikknek megfelelő részletezettségűnek és referenciákkal alátámasztottnak kell lennie ahhoz, hogy mások rekonstruálhassák a munkát. A csalás vagy a tudatosan pontatlan állítások nem etikus magatartásra vallanak és elfogadhatatlanok.

 

Adathozzáférés és visszatartás

A szerzőknek a tanulmánnyal kapcsolatos alapadatokat a véleményezéshez rendelkezésre kell bocsátani, ill. nyilvános hozzáférést kell biztosítaniuk azokhoz amennyiben ez kivitelezhető, valamint készen kell állniuk megőrzésükre a publikálástól számított ésszerű időtávon belül.

 

Eredetiség és plagizálás

A szerzőknek nyilatkozniuk kell, hogy tanulmányuk eredeti munka, ha más szerzők munkáit vagy szavait használták fel, akkor azt megfelelően meghivatkozták.

 

Sokszoros, redundáns vagy egyidejű publikáció

Egy szerző nem publikálhatja a lényegében ugyanazt a kutatást leíró kéziratot több folyóiratban. Egyazon kézirat több folyóiratban egyszerre történő megjelentetése etikátlan és elfogadhatatlan. 

 

Források hivatkozása

A szerzőknek pontosan kell hivatkozniuk a munkájuk során felhasznált publikációkra.

 

Szerzőség

A szerzői kör azokra korlátozódik, akik jelentősen hozzájárultak a tanulmány koncepciójához, kivitelezéséhez vagy interpretációjához. Mindazokat, akik jelentősen hozzájárultak a munkához, társszerzőként kell feltüntetni. Amennyiben a kutatás bizonyos vonatkozásaihoz érdemben hozzájáruló más résztvevők is vannak, őket külső munkatársként kell feltüntetni.

A vonatkozó szerzőnek meg kell bizonyosodnia a felől, hogy a megfelelő társszerzők mind, míg illetéktelen társszerző egy sincs feltüntetve a tanulmányban, továbbá hogy valamennyi társszerző látta és jóváhagyta a végső változatot, valamint beleegyezett a publikálásba.

 

Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek nyilvánosságra kell hoznia a kutatás az eredményeit, vagy a kézirat értelmezését befolyásoló pénzügyi vagy más lényeges érdekütközést. A project összes pénzügyi támogatási forrását közzé kell tenni.

 

Alapvető hibák a publikált cikkekben

Ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot vél felfedezni a publikációjával kapcsolatban, kötelessége, hogy azonnal jelezze azt a folyóirat szerkesztője, vagy a kiadó felé, és együttműködjön a szerkesztővel a hiba visszavonásában vagy kijavításában.

 

Miskolc, 2018.02.06.

Szerkesztőség